رزیتا غفاری، با انتشار این تصویر روز مادر را تبریک گفت.

رزیتا غفاری، با انتشار این تصویر روز مادر را تبریک گفت.