حقیقتا مردم نازنینی داریم.
می‌پرسید چرا؟ چی شده؟ میگم براتون.
بارون ۱۲ ساعت بی وقفه و ۲ و نیم برابر میزان پیش‌بینی شده تو آستارا باریده. نتیجه هم شده سیلاب و آب‌گرفتگی….

حقیقتا مردم نازنینی داریم. می‌پرسید چرا؟ چی شده؟ میگم براتون. بارون ۱۲ ساعت بی وقفه و ۲ و نیم برابر میزان پیش‌بینی شده تو آستارا باریده. نتیجه هم شده سیلاب و آب‌گرفتگی.