یک زن در چین ادعا می کند که 40 سال است که نخوابیده است و فقط گاهی برای رفع خستگی چشم هایش را می بندد.

یک زن در چین ادعا می کند که 40 سال است که نخوابیده است و فقط گاهی برای رفع خستگی چشم هایش را می بندد.