اولین تصویر از حادثه نطنز منتشر شد.

اولین تصویر از حادثه نطنز منتشر شد.