گونه‌های جنگلی و مرتعی ایرانی – تورانی و خلیج فارس و عمانی با ترکیبی شگفت‌انگیز و پراکنده در گستره‌ای به پهنای ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی جنوب کرمان دیده می‌شوند که می‌طلبد برای حفاظت از این گونه‌ها اهتمام بیشتری شود….

گونه‌های جنگلی و مرتعی ایرانی – تورانی و خلیج فارس و عمانی با ترکیبی شگفت‌انگیز و پراکنده در گستره‌ای به پهنای ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی جنوب کرمان دیده می‌شوند که می‌طلبد برای حفاظت از این گونه‌ها اهتمام بیشتری شود.