تصاویری از تصادف دیروز جاده قیدار به ابهر و فوت دلخراش خانواده ۴ نفره را ببینید.

تصاویری از تصادف دیروز جاده قیدار به ابهر و فوت دلخراش خانواده ۴ نفره را ببینید.