مدافع سابق پرسپولیس از شرایط سخت خود در این روزها خبر داد.

مدافع سابق پرسپولیس از شرایط سخت خود در این روزها خبر داد.