در این خبر عکسی از یک بقال گیلانی عصر ناصرالدین شاه قاجار را می بینید.

در این خبر عکسی از یک بقال گیلانی عصر ناصرالدین شاه قاجار را می بینید.