میدان‌های تهران بخش مهمی از هویت شهر هستند تا جایی که مردم برای آدرس دادن به یکدیگر ابتدا نام نزدیک‌ترین میدان را می‌گویند یا خاطرات جمعی از یک حادثه بزرگ مانند انقلاب‌ها حول محور میدان ها می‌چرخد….

میدان‌های تهران بخش مهمی از هویت شهر هستند تا جایی که مردم برای آدرس دادن به یکدیگر ابتدا نام نزدیک‌ترین میدان را می‌گویند یا خاطرات جمعی از یک حادثه بزرگ مانند انقلاب‌ها حول محور میدان ها می‌چرخد.