صفحه اینستاگرام natgeotravel تصویری از یک خرس قطبی که مشغول به تمیز کردن خز خود است را منتشر کرد.

صفحه اینستاگرام natgeotravel تصویری از یک خرس قطبی که مشغول به تمیز کردن خز خود است را منتشر کرد.