رایزن فرهنگی ایران در لبنان از ورود تانکرهای سوخت ایران به خیابان های لبنان خبر داد.

رایزن فرهنگی ایران در لبنان از ورود تانکرهای سوخت ایران به خیابان های لبنان خبر داد.