بوشهر – استاندار بوشهر از تکمیل و آبگیری سد خائیز تنگستان در سال جاری خبر داد و گفت: امسال ۹۰ میلیارد تومان برای راه‌آهن بوشهر – شیراز تصویب شده است….

بوشهر – استاندار بوشهر از تکمیل و آبگیری سد خائیز تنگستان در سال جاری خبر داد و گفت: امسال ۹۰ میلیارد تومان برای راه‌آهن بوشهر – شیراز تصویب شده است.