معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از تصویب طرح جامع ریلی شهر تهران با هدف خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان تهرانی خبر داد ….

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از تصویب طرح جامع ریلی شهر تهران با هدف خدمت رسانی هرچه بیشتر به شهروندان تهرانی خبر داد .