شورای آموزش و پرورش در جلسه دیروز خود، با تغییر کاربری فضای مازاد مدارس به تجاری با هدف ارتقای کیفیت آموزشی موافقت کرد.

شورای آموزش و پرورش در جلسه دیروز خود، با تغییر کاربری فضای مازاد مدارس به تجاری با هدف ارتقای کیفیت آموزشی موافقت کرد.