تصمیم اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران در خصوص بلیط فروشی دیدار نساجی – پرسپولیس بیشتر به سود پرسپولیس است تا تیم میزبان.

تصمیم اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران در خصوص بلیط فروشی دیدار نساجی – پرسپولیس بیشتر به سود پرسپولیس است تا تیم میزبان.