مدافع برتر والیبال جهان، در مسابقات جهانی ایران را همراهی نخواهد کرد.

مدافع برتر والیبال جهان، در مسابقات جهانی ایران را همراهی نخواهد کرد.