در بیستمین سالگرد ۱۱ سپتامبر افکار عمومی آمریکا منتظر تصمیم بایدن برای بستن زندان گوانتانامو هستند.

در بیستمین سالگرد ۱۱ سپتامبر افکار عمومی آمریکا منتظر تصمیم بایدن برای بستن زندان گوانتانامو هستند.