بشار اسد برای ممانعت از زندانی شدن عموی خود در فرانسه، اقدامات و اظهارات وی را بخشید و به او اجازه داد به کشور بازگردد.

بشار اسد برای ممانعت از زندانی شدن عموی خود در فرانسه، اقدامات و اظهارات وی را بخشید و به او اجازه داد به کشور بازگردد.