تعداد انگشت شماری از مراکز تادیبی در سراسر جهان وجود دارند که در آن ها قاتلان و متجاوزان در زندان هایی زندگی می کنند که به هتل های لوکس و استراحتگاه های دوران تعطیلات شبیه هستند….

تعداد انگشت شماری از مراکز تادیبی در سراسر جهان وجود دارند که در آن ها قاتلان و متجاوزان در زندان هایی زندگی می کنند که به هتل های لوکس و استراحتگاه های دوران تعطیلات شبیه هستند.