ماموران پلیس امنیت ۴ نفر از اراذل و اوباش خطرناک را که در خیابان مرتضوی شرارت کرده بودند، عصر امروز ۲۴ مرداد به محل وقوع جرم برده و برای درس عبرت دیگر اشرار به محل مورد نظر منتقل کردند….

ماموران پلیس امنیت ۴ نفر از اراذل و اوباش خطرناک را که در خیابان مرتضوی شرارت کرده بودند، عصر امروز ۲۴ مرداد به محل وقوع جرم برده و برای درس عبرت دیگر اشرار به محل مورد نظر منتقل کردند.