دکترای افتخاری دانشگاه ملی مسکو در مراسمی به سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور ایران اعطا شد.

دکترای افتخاری دانشگاه ملی مسکو در مراسمی به سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور ایران اعطا شد.