علی کریمی به تازگی درباره زیدآبادی گفته بود: «شما‌ها که معلوم نیست پدرتون کیه؟!».

علی کریمی به تازگی درباره زیدآبادی گفته بود: «شما‌ها که معلوم نیست پدرتون کیه؟!».