تصاویر ویدیویی جام جم آنلاین از بخش بیماران کرونایی

در حال خدمت بمیریم بهتره تا تو خونه….

در حال خدمت بمیریم بهتره تا تو خونه….