تجمع ۵۰ نفره منافقین در اطراف سازمان ملل هنگام حضور رئیسی ؛ قرار بود منافقین و سلطنت‌طلبان در خیابان‌های منهتن راهپیمایی گسترده (!) با شعار «زن، زندگی، آزادی» برگزار کنند!…

تجمع ۵۰ نفره منافقین در اطراف سازمان ملل هنگام حضور رئیسی ؛ قرار بود منافقین و سلطنت‌طلبان در خیابان‌های منهتن راهپیمایی گسترده (!) با شعار «زن، زندگی، آزادی» برگزار کنند!