کاربران سعودی با انتشار تصاویر و ویدئو نسبت به سیاست‌های بن سلمان در عربستان اعتراض کردند.

کاربران سعودی با انتشار تصاویر و ویدئو نسبت به سیاست‌های بن سلمان در عربستان اعتراض کردند.