داور بازی سیتی و تاتنهام به دلیل سوت اشتباهی که زد باعث خشمگین شدن ارلینگ هالند شد.

داور بازی سیتی و تاتنهام به دلیل سوت اشتباهی که زد باعث خشمگین شدن ارلینگ هالند شد.