زیبایی قله دماوند که توسط دوربین‌ها در اوج آسمان ثبت شد.

زیبایی قله دماوند که توسط دوربین‌ها در اوج آسمان ثبت شد.