همزمان با تعطیلی مدارس و نزدیک شدن به عید، در گوشه و کنار هر شهر به کودکانی بر می‌خوریم که در کنار پدر یا مادرشان مشغول کار هستند؛ کودکانی که درک درستی از وضعیت این روزهای خانواده‌هایشان دارند و سعی می‌کنند با یاری و همدلی باری از روی دوش آنها بردارند….

همزمان با تعطیلی مدارس و نزدیک شدن به عید، در گوشه و کنار هر شهر به کودکانی بر می‌خوریم که در کنار پدر یا مادرشان مشغول کار هستند؛ کودکانی که درک درستی از وضعیت این روزهای خانواده‌هایشان دارند و سعی می‌کنند با یاری و همدلی باری از روی دوش آنها بردارند.