چند ماهی از حضور ویروس کرونا در جهان می‌گذرد و با توجه به نشناخته بودن این ویروس استفاده از ماسک در اکثر کشور‌ها اجباری است.

چند ماهی از حضور ویروس کرونا در جهان می‌گذرد و با توجه به نشناخته بودن این ویروس استفاده از ماسک در اکثر کشور‌ها اجباری است.