یک شاهد عینی گفت: عبداللطیف الحاج از پزشکان بیمارستان الشفاء است که خانه‌اش را ارتش اسرائیل ساعت چهار و نیم صبح به وقت محلی بمباران کرد.

یک شاهد عینی گفت: عبداللطیف الحاج از پزشکان بیمارستان الشفاء است که خانه‌اش را ارتش اسرائیل ساعت چهار و نیم صبح به وقت محلی بمباران کرد.