موشک فتاح ۲ از پرتابه‌های HGV است که به جای ارتفاع گرفتن مثل موشک‌های معمول در ازتفاع بسیار پایین به سمت هدف حرکت می‌کند.

موشک فتاح ۲ از پرتابه‌های HGV است که به جای ارتفاع گرفتن مثل موشک‌های معمول در ازتفاع بسیار پایین به سمت هدف حرکت می‌کند.