گل دوم النصر به پرسپولیس توسط محمد قاسم در دقیقه ۷۲ به ثمر رسید. لحظه به ثمر رسیدن گل دوم النصر را ببینید.

گل دوم النصر به پرسپولیس توسط محمد قاسم در دقیقه ۷۲ به ثمر رسید. لحظه به ثمر رسیدن گل دوم النصر را ببینید.