لحظه برخورد شدید بین کنعانی‌زادگان و رونالدو که منجر به مصدومیت هر دو بازیکن شد ببینید.

لحظه برخورد شدید بین کنعانی‌زادگان و رونالدو که منجر به مصدومیت هر دو بازیکن شد ببینید.