دقیقه ۶۲ النصر دروازه پرسپولیس را توسط عبدالرحمان غریب باز کرد. لحظه بازشدن دروازه را ببینید.

دقیقه ۶۲ النصر دروازه پرسپولیس را توسط عبدالرحمان غریب باز کرد. لحظه بازشدن دروازه را ببینید.