بوکایو ساکا، سون و ازه هنگام حضور در مراسم هفته مد لندن، لباس‌های خاصی بر تن داشتند.

بوکایو ساکا، سون و ازه هنگام حضور در مراسم هفته مد لندن، لباس‌های خاصی بر تن داشتند.