ارلینگ هالند قراردادی ۲ میلیون پوندی با برند برتر مد امضا کرد و به توافق بزرگ دیگری هم نزدیک شده است.

ارلینگ هالند قراردادی ۲ میلیون پوندی با برند برتر مد امضا کرد و به توافق بزرگ دیگری هم نزدیک شده است.