رئیس دستگاه قضا از بخش نگهداری خودروهای لوکس گمرک بوشهر بازدید کرد؛ در این بخش بالغ بر ۹۷۶ دستگاه خودروی لوکس وجود داشت که ۲۲ دستگاه از آنها متروکه شده بودند و فقط ۹۰ دستگاه از آنها به سازمان اموال تملیکی…

رئیس دستگاه قضا از بخش نگهداری خودروهای لوکس گمرک بوشهر بازدید کرد؛ در این بخش بالغ بر ۹۷۶ دستگاه خودروی لوکس وجود داشت که ۲۲ دستگاه از آنها متروکه شده بودند و فقط ۹۰ دستگاه از آنها به سازمان اموال تملیکی