حرکت هوشمندانه تیم امنیتی رئیسی در نیویورک برای جلوگیری از اطلاعات جمع کردن مزدور خبرنگاران شبکه تروریستی اینترنشنال را در دو ویدئوی زیر ببینید….

حرکت هوشمندانه تیم امنیتی رئیسی در نیویورک برای جلوگیری از اطلاعات جمع کردن مزدور خبرنگاران شبکه تروریستی اینترنشنال را در دو ویدئوی زیر ببینید.