محمد وسام المرتضی وزیر فرهنگ لبنان که به ایران سفر کرده است در ادامه برنامه های خود روز جمعه (۲۳اردیبهشت ۱۴۰۱) از اماکن دیدنی شهر اصفهان بازدید و با استاندار اصفهان دیدار کرد….

محمد وسام المرتضی وزیر فرهنگ لبنان که به ایران سفر کرده است در ادامه برنامه های خود روز جمعه (۲۳اردیبهشت ۱۴۰۱) از اماکن دیدنی شهر اصفهان بازدید و با استاندار اصفهان دیدار کرد.