فرود یکی از حساس‌ترین مرحله‌های پرواز است و خلبانان در این عملیات، نهایت دقت خود را به‌کار می‌برند، اما آنها در برخی موارد با صحنه‌هایی رویایی مواجه می‌شوند….

فرود یکی از حساس‌ترین مرحله‌های پرواز است و خلبانان در این عملیات، نهایت دقت خود را به‌کار می‌برند، اما آنها در برخی موارد با صحنه‌هایی رویایی مواجه می‌شوند.