ساپینتو از آن دسته مربیان پرجنب و جوش و بیش فعال در کنار خط است.

ساپینتو از آن دسته مربیان پرجنب و جوش و بیش فعال در کنار خط است.