خانواده فلسطینی در غزه که پس از بمباران خانه شان و خسارات وارده به منزل مسکونی همچنان در این خانه مشغول زندگی کردن هستند.

خانواده فلسطینی در غزه که پس از بمباران خانه شان و خسارات وارده به منزل مسکونی همچنان در این خانه مشغول زندگی کردن هستند.