لیگ ۲۲ در اوج حساسیت به ایستگاه آخر رسید و حالا تکلیف قهرمان در قائمشهر مشخص می‌شود.

لیگ ۲۲ در اوج حساسیت به ایستگاه آخر رسید و حالا تکلیف قهرمان در قائمشهر مشخص می‌شود.