یک خرگوش وحشی کوچک توسط سیاه‌گوش مادر گرفتار شد و سپس آن را به توله‌هایش داد. در نهایت، زمانی که بازی بچه‌ها با شکار و گلاویز شدنشان با یکدیگر انجام شد، غذای خود را خوردند….

یک خرگوش وحشی کوچک توسط سیاه‌گوش مادر گرفتار شد و سپس آن را به توله‌هایش داد. در نهایت، زمانی که بازی بچه‌ها با شکار و گلاویز شدنشان با یکدیگر انجام شد، غذای خود را خوردند.