مقامات ارمنی نشین قره باغ کوهستانی روز سه شنبه (امروز) از حملات راکتی و توپخانه‌ای جمهوری آذربایجان به «مناطق مسکونی» خبر دادند.

مقامات ارمنی نشین قره باغ کوهستانی روز سه شنبه (امروز) از حملات راکتی و توپخانه‌ای جمهوری آذربایجان به «مناطق مسکونی» خبر دادند.