حرکات غیر طبیعی و تهدیدآمیز یک خودروی پرشیا در جاده صدرا به شیراز در فضای مجازی خبرساز شده است.

حرکات غیر طبیعی و تهدیدآمیز یک خودروی پرشیا در جاده صدرا به شیراز در فضای مجازی خبرساز شده است.