کلانشهر مذهبی مشهد چند روز مانده به سال جدید حال و هوای خاصی دارد و شهروندان خود را آماده سال نو می کنند.

کلانشهر مذهبی مشهد چند روز مانده به سال جدید حال و هوای خاصی دارد و شهروندان خود را آماده سال نو می کنند.