جشنواره بین المللی سالانه بالون بریستول در این شهر برگزار شد.

جشنواره بین المللی سالانه بالون بریستول در این شهر برگزار شد.