تصاویری جدید از توله‌های «ایران»، یوزپلنگ ماده که در طرح تکثیر یوزپلنگ ایرانی در اسارت حضور دارد، نشان می‌دهد حال یوزپلنگ‌های ایرانی در پارک ملی توران خوب است.

تصاویری جدید از توله‌های «ایران»، یوزپلنگ ماده که در طرح تکثیر یوزپلنگ ایرانی در اسارت حضور دارد، نشان می‌دهد حال یوزپلنگ‌های ایرانی در پارک ملی توران خوب است.