در حالی که جنگ بین اوکراین و روسیه که از ۲۴ فوریه آغاز شده است ادامه دارد، شهروندان منطقه چرنیهیف در میان بقایای جنگ به زندگی خود ادامه می‌دهند….

در حالی که جنگ بین اوکراین و روسیه که از ۲۴ فوریه آغاز شده است ادامه دارد، شهروندان منطقه چرنیهیف در میان بقایای جنگ به زندگی خود ادامه می‌دهند.